Cho thuê mái che sân khấu

  Công ty tổ chức sự kiện Văn Hoa Việt cho thuê mái che sân khấu với kích thước và chất liệu da dạng phù hợp với yêu cầu sử dụng của từng chương trình khác nhau

- cho thuê mái che sân khấu một mái 5m x8m x cao 5m ( có thể tăng giảm chiều cao và chiều rộng )

- Cho thuê sân khấu hai mái ngang 10m x rộng 5m x cao 6m đến 8m ( có thể tăng giảm chiều cao và chiều rộng )

- Cho thuê sân khấu hai mái ngang 12m x rộng 8 m x cao 7m đến 12m  ( có thể tăng giảm chiều cao và chiều rộng )

- Cho thuê sân khấu hai mái ngang 15 m x rộng 8 m x cao 7.5 m đến12 m  ( có thể tăng giảm chiều cao và chiều rộng )

- Cho thuê sân khấu hai mái ngang 20 m x rộng 8 m x cao  8.5 m đến 14  m  ( có thể tăng giảm chiều cao và chiều rộng )

 

 

Cho thuê mái che san khấu

 cho thuê mái che sân khấu độ ngang 20m x 10m cao 14m ( có thể tăng giảm chiều cao và chiều rộng)

 

Cho thuê mái che san khấu
cho thuê mái che sân khấu độ ngang15 m x 8m cao 8 m ( có thể tăng giảm chiều cao và chiều rộng)
 

 

Cho thuê mái che san khấu

 

Cho thuê mái che bằng chất liệu dù bạt
 
Cho thuê mái che san khấu

 cho thuê mái che sân khấu độ ngang 10m x 5 m cao 6 m ( có thể tăng giảm chiều cao và chiều rộng)

 bằng khung không gian  

 

Cho thuê mái che san khấu

 

 cho thuê sàn sân khấu và mái che sân khấu bằng khung không gian 15m x8m 

 

Cho thuê mái che san khấu

cho thuê mái che sân khấu bằng dù che

 

Cho thuê mái che san khấu

cho thuê mái che san khấu 5m x10m cao 8 m ( có thể tăng giảm chiều cao và chiều rộng)

 

Cho thuê mái che san khấu

 cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m x 10m cao 14m( có thể tăng giảm chiều cao)

 

Cho thuê mái che san khấu

nhân viên www.saigonevent.net đang thi công mái che san khấu 

Cho thuê mái che san khấu

nhân viên www.saigonevent.net đang thi công mái che san khấu

 Cho thuê mái che san khấu

nhân viên www.saigonevent.net đang thi công mái che san khấu

Cho thuê mái che san khấu

 nhân viên www.saigonevent.net đang thi công mái che san khấu

 

 Cho thuê mái che san khấu

cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

  Cho thuê mái che san khấu

cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

 

Cho thuê mái che san khấu

cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

 

 Cho thuê mái che san khấu

 cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

 Cho thuê mái che san khấu

cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

 

Cho thuê mái che san khấu

 cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

Cho thuê mái che san khấu

cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m   

Cho thuê mái che san khấu

cho thuê mái che sân khấu khẩu độ ngang 20m - rộng từ 8 đến 25m,

chiều cao có thể từ 8m đến 15m 

 

Cho thuê mái che san khấu

 

 Cho thuê mái che sân khấu

 

Cho thuê mái che san khấu

 

Cho thuê mái che san khấu