Thiết kế 3D phối cảnh lể khởi công ( lể động thổ)

  THIẾT KẾ 3D PHỐI CẢNH LỂ KHỞI CÔNG BÊN TRONG KHU NHÀ HỢP LỂ

 

  Tổ chức sự kiện lể khởi công có 2 hình thức 
     - Khu vực khởi công bên ngoài khu vực hop lể 

     - Khu vực khởi công bên trong nhà khu vực họp lể

 dưới đây là một số hình ảnh phối cảnh lể khởi công bên ngoài khu vực hợp lể

 

 

 

 
thiết kế 3D phối cảnh lể khởi công 
 thiết kế 3D phối cảnh lể khởi công 
thiết kế 3D phối cảnh lể khởi công